Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

REČENICE KAO DOPUNE UZ PSIHOLOŠKE GLAGOLE

Autor:
Ivana Oraić Rabušić
E-adresa:
ioraic@ihjj.hr
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
U ovom se radu govori o rečenicama koje su dopune uz psihološke glagole u hrvatskom jeziku. Zavisne surečenice koje se javljaju uz pojedine psihološke glagole tumače se različito ‒ bilo kao uzročne rečenice bilo kao rečenična realizacija padežne ili prijedložne dopune. Cilj je rada raspraviti o određenju zavisnih surečenica uz određene psihološke glagole kao dopuna ili dodataka te ispitati mogu li se veznici koji uvode zavisnu rečenicu uz psihološke glagole tumačiti kao uzročni.
Ključne riječi
hrvatski jezik; psihološki glagoli; valencijski opis; dopune i dodatci; rečenične dopune; uzročne rečenice
Pregleda:
321
Preuzimanja:
17
 
 
 
Posjeta: 21071