Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
 

CAR JE GOL: DEZINTEGRACIJA LIRSKOG SUBJEKTA U PJESNIŠTVU IVANA SLAMNIGA

Autor:
Andrea Milanko
E-adresa:
amilanko@ffzg.hr
Klasifikacija:
izvorni znanstveni članak
Sažetak
Cilj je rada uputiti na jezične i figuralne mogućnosti koje je iskoristio Ivan Slamnig u pisanju pjesama, s posebnim osvrtom na manipulacije lirskim subjektom. Umjesto da se lirski subjekt proglašava maskom pjesnika Slamniga, kakvim jedinstvenim fikcionalnim humanoidnim govornikom koji u sebi objedinjuje sve manifestacije lirskog subjekta ili pak kodiranim lirskim govorim o izvanjezičnoj (autorovoj, političkoj, kulturnoj itd.) zbilji, ta se analitička kategorija promatra kao figura, učinak jezika. Na podlozi duge lirske tradicije iskazivanja iz pozicije ja, Slamnigovi razni tipovi lirskoga govora i/ili gledanja izazivaju humorističan učinak, potvrđujući takvim „upadom” u pravilan niz Slamnigovih pjesničkih prethodnika da je sâmi niz poredak s pukotinama. Potonja se tvrdnja oslanja na psihoanalitičku argumentaciju Alenke Zupančič, dok teza o dezintegraciji iskazivačkog jastva kod Slamniga ima dva argumentacijska uporišta: s jedne strane, citatna teorija performativa Judith Butler naglasak stavlja na ponovljivost i kontingenciju svakoga govornog čina; s druge strane, polifonijska teorija iskazivanja Oswalda Ducrota luči empirijskog autora, govornika i iskazivača, sugerirajući da je svakom jezičnom iskazu imanentna polifonija.
Ključne riječi
lirski subjekt; moderno pjesništvo; polifonijska teorija iskazivanja; performativ; Ivan Slamnig; psihoanaliza
Pregleda:
252
Preuzimanja:
13
 
 
 
Posjeta: 21072